Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

کارگران باید مجهز به خودسازماندهی اجتماعی باشند.دیدگاه های این مطلب


(خودرها گری )
خودرها یعنی به شخص خویش باور داشتن
خودرها یعنی که انسان را خدا پنداشتن

خودرها آن زاده ء وَهمت نمی داند خدا
چون خطا داند ورا از تو بتر انگاشتن

خودرهایی معنی اش تکیه به نیروی خود است
چون که داند وا بماند ؛ گاهِ کَس ناداشتن

خودرها داند ستم را بر طبیعت ناروا
خواهد او رایت علیه هر ستم افراشتن

گر تو نپذیری ستم ظالم کجا آید پدید ؟
تو شریکی گر بخواهی سر به پایین داشتن

خودرها خواهد کرامت های انسان و بشر
هم نهال عزّ و حرمت بر طبیعت کاشتن

این جهان گردد بهشتی فارغ از ظلم و ستم
ور که مِهرِ خودرهایی را بخواهی داشتن

کاوه دارد آرزوی خودرهایی ؛ زین سبب
خواهد او گامش فقط در این رهش بگذاشتناگر روزی در این مسیر دشوار دچار یاس وخستگی شدید بدانید عده ای درکشور هستند که اهداف حزب امیدشان شده و به آنها در این وضعیت تاسف بار کشور انگیزه سرپاشدن داده است.آقای دکتر کوروش عرفانی واعضای حزب ایران آباد ،یکی از آن عده که گفتم خود بنده هستم که به خود وحرفهایم ایمان دارم وقبل از نابودشدن توسط دشمن جانم را درراه حزبم خواهم داد تا ظلمی که برماشد پایان ظلم وظالمان حداقل در ایران شود.درپیروزشدنمان تردید نکنید ایران برای ماست،جنگیدن باظالمان افتخار است.دوستان خواهش میکنم مصمم تر ومحکمتر قدم بردارید اینجا که من هستم خیلیها درشرف نابودی هستند فقر فحشا و…بیداد میکنه .همه ما میدانیم اگر زن جوانی شوهرش راازدست بدهد چه میشود وسربچه هایش چه میاید.گریه کردن وناراحت شدن برای مردم اسیر ونیازمند فایده ای برایشان ندارد،پس بیایید باهم قول بدیم سریعتر وجدیتر اقدام کنیم.آموزشهای دکتر کوروش کمک بزرگی برایمان است.دوستانم عجله کنیم.آگاهی آزادی آبادی آآآ
هموطن بیدار شو!!
وقتی برای خود رو به خواب زدن نیست.
باید آماده رزم شویم
پرانرژی و مصمم و مطمئن پیش به سوی ایران آزاد و آبادارسال نظر