Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

کار ما در جمع خودرهاگران

  • کار ما در جمع خودرهاگران ترویج عقلانیت و اخلاق است.
  • کار ما در جمع خودرهاگران تولد بخشیدن به «ضد قدرت» است.
  • کار ما در جمع خودرهاگران شکل دهی به قدرت اجتماعی در جامعه است.
  • کار ما در جمع خودرهاگران آموزش فن خودسازماندهی اجتماعی است.
  • کار ما در جمع خودرهاگران تشویق به تشکیل واحدهای خودسازمان یافته مردمی در تمامی سطوح جامعه است.
  • کار ما در جمع خودرهاگران حمایت از هر ابتکار عمل خودجوش برای تغییر در شرایط به نفع مردم است.
  • کار ما در جمع خودرهاگران پایه ریزی مدیریت خرد و کلان جامعه توسط شبکه های واحدهای سازمان یافته ی مردمی است.


ارسال نظر