No Image

خودرهاگران: سازماندهی در سطح دانشگاه و سازماندهی بین دانشگاه ها

اکتبر 30, 2011 admin 0

کمیته دانشجویی سازمان خودرهاگران چندی پیش طرحی را پیشنهاد کرد به نام «شبکه سراسری دانشجویان ایران» (شسدا). بر اساس این طرح دانشجویان فعال و سازمان یافته دانشگاه های مختلف سعی می کنند با استفاده از فضای مجازی ارتباط میان خویش را برقرار کنند و در صورت لزوم از این شبکه برای سازماندهی و برنامه ریزی حرکت های هماهنگ و سراسری استفاده کنند.

No Image

خودرهاگران: شروع به فعالیت صنفی و مبارزاتی سازمان یافته کنیم.

اکتبر 21, 2011 admin 0

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران از همه ی دانشجویان سراسر کشور می خواهد که در محل اقدام به ایجاد جمع های دانشجویی کنند و بعد با رعایت نکات ایمنی اقدام به ایجاد ارتباط با سایر واحدهای دانشجویی فعال در دیگر شهرها بکنند.

No Image

از قیام سوریه بیاموزیم: درباره روحیه آزادیخواهی و فن سازماندهی سوریه ای ها

اکتبر 11, 2011 admin 0

        از قیام سوریه بیاموزیم: درباره روحیه آزادیخواهی و فن سازماندهی سوریه ای ها و مقایسه آن با جنبش سبز http://www.voinews.net/archive/program/1332 دکتر کورش عرفانی در برنامه ی تصویر آزادی برنامه ی تلویزیونی سازمان خودرهاگران در تلویزیون پارس