Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
25 January 2022 /  سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

ای کسانی که برای لقمه‌ای نان مرا از مبارزه ی قهر آمیز با حذر می‌‌دارید! از من نخواه که چون برده زاده شده ام، برده بمیرم. پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

پیام نوروزی

جان ِ کهن جوان سالش را

از بند ِ دیوان آزاد گردانیم

تا جشن ِ زیبایی، خردشادمانی

خامنه‌ای‌های مقوایی را در روز ۲۵ بهمن به آتش بکشیم.

خامنه‌ای‌های مقوایی را در روز ۲۵ بهمن به آتش بکشیم.

آتش ِ میترا

رهایی از گرسنگی و تشنگی دانه و آب را //

بر بستر ِ زمین می کارد و می بارد //

تا آدمیان تشنه ی نان گرسنه ی آب //

گسسته واژگون نگردند

برای آب دریاچه ارومیه از آتش باید گذشت

برای آب دریاچه ارومیه از آتش باید گذشت.

راهنمای کنشگری علیه نیروهای سرکوبگر

بهترین دفاع تهاجم است. در مقابل رژیم آدمکش جمهوری اسلامی با تهاجم از خود دفاع کنید.

خودرهاگران: برای تظاهرات روز شنبه از حالا آماده شویم

وقتی راه های اصلی ارتباطی تحرک دشمن را شناسایی کردیم می توانیم به صورت برنامه ریزی شده این راه ها را مسدود کنیم و اجازه ی رفت و آمد به این نیروها ندهیم.

خودرهاگران: رژیم باید انتخاب کند: بین آب و آتش کدام را می خواهد

با آب بازی شروع کرده ایم، اگر مقاومت کند با آتش بازی می کنیم.