Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

در پی‌ آزادسازی کارگران دربند باشیم.

با اعتراض‌های جمعی در داخل و خارج از کشور

در پی‌ آزادسازی کارگران دربند باشیم.

پیروزی در گرو سازماندهی است

به یکدیگر نزدیک شویم، به هم اعتماد کنیم، برای همدیگر احترام قائل شویم، در جستجوی حل و فصل مشکلات کهنه ی تاریخی نباشیم، رو به جلو داشته باشیم و آن هم نه با حرف و گفتار، بلکه با عمل و کنش. فرستادن آموزش های مربوط به خودسازماندهی به ایران یکی از مهمترین کارهاست.

رهایی ستمدیدگان به جایی نمی رسد، خودرهایی ستمدیدگان مهم است.

استراتژی حرکت ما براساس قدرت اجتماعی بنا شده است. یعنی قدرت سازمان یافته ی مردم آگاه.