Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

انسان آزاد ایرانی

انسان آزاد ایرانی

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

صد سال برده زیستن افتخار نیست، یک روز آزاد زیستن افتخار است.

صد سال برده زیستن افتخار نیست، یک روز آزاد زیستن افتخار است.

با خرد و اخلاق ایرانی خواهیم ساخت آزاد و آباد.

با خرد و اخلاق
ایرانی خواهیم ساخت
آزاد و آباد.

برای پیروزی بر استبداد باید روحیه جنگندگی را در مرد زنده کرد و برای این منظور باید امید را برای ساختن ایرانی آزاد و آباد تقویت کرد.

برای پیروزی بر استبداد باید روحیه جنگندگی را در مرد زنده کرد و برای این منظور باید امید را برای ساختن ایرانی آزاد و آباد تقویت کرد.

پیام همدردی سازمان خودرهاگران با هموطنان داغدار در آدربایجان

درگذشت گروهی از هموطنان عزیزمان را در زلزله ی آذربایجان خدمت تمامی مردم ایران تسلیت می گوییم.

مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

از باور‌های خودرهاگران: مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

در جامعه ی انسانی هر کس در تعریف خود از خوشبختی آزاد و صاحب اختیار است.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی هر کس در تعریف خود از خوشبختی آزاد و صاحب اختیار است.

از روزی که تصمیم گرفتنی نترسی آزادی.

از روزی که تصمیم گرفتی بنده ی خدا نباشی آزادی.

ملتی را نمی توان آزاد کرد، یا ملتی خود را آزاد می کند و یا از یک اسارت به اسارتی دیگر می رود.

ملتی را نمی توان آزاد کرد، یا ملتی خود را آزاد می کند و یا از یک اسارت به اسارتی دیگر می رود.