Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

از حالا تا آن موقع چه روی خواهد داد؟

جنبش می تواند با تصرف مراکز مهم رژیم و بازداشت آمران و عاملان جنایت و غارت به عمر رژیم جمهوری اسلامی خاتمه دهد.

چرا مبارزه کنم؟

برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.

گذر انسان از موانع خودساخته

فرد باید برای خود این مسئولیت را احساس کند که در درون خویش رفتارهای و باورهای غیر عقلانی، ضد انسانی و ضد اجتماعی را مورد کار و توجه قرار داده و آنها را به تدریج برطرف سازد تا به فردی عقلایی، انسان دوست و اجتماعی تبدیل شود.

برده زیستن یا آزاد مردن

برده زیستن
یا آزاد مردن
این است انتخاب تو
انتخاب من .

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

برای آزادی بجنگید، برای آزادی زیست کنید، برای آزادی بمیرید. آزاد باشید.

برای آزادی بجنگید، برای آزادی زیست کنید، برای آزادی بمیرید آزاد باشید.

هر چه ما را از نبرد قاطع و بی امان برای آزاد شدن باز دارد ضد بشری است.

ما یاد گرفته ایم که هیچ حرفی که ما را از آزادیمان دور کند نپذیریم. فرق ندارد که چه هست، از که هست و به چه بهانه عنوان شده است. هر چه ما را از نبرد قاطع و بی امان برای آزاد شدن باز دارد ضد بشری است.

استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند برپایه دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر چشم انتظار بیگانگان باشیم که بیایند ما را آزاد کنند و می توانیم هم یک روز فقط به خود اتکاء کنیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر چشم انتظار بیگانگان باشیم که بیایند ما را آزاد کنند و می توانیم هم یک روز فقط به خود اتکاء کنیم و رها شویم. انتخاب با ماست.