Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

دو خط موازی پیشنهادی خودرهاگران برای تغییر بنیادین و فرهنگ ساز در جامعه ی ایرانی

• نگاه بر خود و دیگران را بر اساس انسان مداری بنیان نهیم.
• مشارکت سازمان یافته ی اجتماعی در جامعه داشته باشیم.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

این است نمودی از قدرت اجتماعی: آهای محمد مرسی! مطالبات ما را برآورده نکنی می کشیمت پایین

این است نمودی از قدرت اجتماعی:
محمد عبدالقادر رئیس سندیکای کشاورزان مصر خطاب به محمد مرسی:”اگر مطالبات ما بر آورده نشود پس از عید فطر با تجمعات میلیونی در میدان تحریر ترا هم مثل مبارک ساقط خواهیم کرد.”

گذر از انقلاب اسیدهای معده به دمکراسی

شناخت نظری شورش ها، بررسی نمونه های تاریخی موجود، بیرون کشیدن راهکارها، آموزش دادن راهکارها و در بین آنها، آموزش خودسازماندهی اجتماعی به لایه هایی که توان جذب این آموزش و اجرای آنها را دارند: شاید یک درصد از جمعیت کنونی جامعه. تمرکز نظری و عملی روی تبدیل شورش به جنبش سبب می شود که اپوزیسیون بتواند از وقت و امکانات و دانش خود در مسیری استفاده کند که قابلیت عملی وقوع دارد.

راه رسیدن به جامعه ی انسانی، قدرت اجتماعی است و راه دستیابی به قدرت اجتماعی، خودسازماندهی مردمی.

از باور‌های خودرهاگران: راه رسیدن به جامعه ی انسانی، قدرت اجتماعی است و راه دستیابی به قدرت اجتماعی، خودسازماندهی مردمی.

وقتی تصمیم گیری ها توسط قدرت اجتماعی اتخاذ شود قدرت سیاسی فقط ابزار اجرایی تحت کنترل آن می باشد.

از باور‌های خودرهاگران: وقتی تصمیم گیری ها توسط قدرت اجتماعی اتخاذ شود قدرت سیاسی فقط ابزار اجرایی تحت کنترل آن می باشد.

شبکه های مدیریت اجتماعی کشور با هماهنگی با هم مملکت را اداره می کند.

از باور‌های خودرهاگران: شبکه های مدیریت اجتماعی کشور با هماهنگی با هم مملکت را اداره می کند.

حکومت باید نهادی از نهادهای در خدمت قدرت اجتماعی باشد و نه بیشتر.

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید نهادی از نهادهای در خدمت قدرت اجتماعی باشد و نه بیشتر.

قدرت اجتماعی برتر و اصیل تر از قدرت سیاسی است.

از باور‌های خودرهاگران: قدرت اجتماعی برتر و اصیل تر از قدرت سیاسی است.

قدرت اجتماعی در خدمت مدیریت سطوح خرد و کلان جامعه است.

از باور‌های خودرهاگران: قدرت اجتماعی در خدمت مدیریت سطوح خرد و کلان جامعه است.