Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 October 2021 /  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

تا اخلاق نباشد آزادی و دمکراسی رویایی توخالی بیش نیست.

قبل از این که آزادی را طلب کنید لایق آن شوید.

پس از یک صد سال تلاش برای کسب آزادی علت عدم موفقیت مان چیست؟

پرسش: پس از یک صد سال تلاش برای کسب آزادی علت عدم موفقیت مان چیست؟ پاسخ : نبود اخلاق اجتماعی متناسب با آزادی.

چگونه ملتی غرق در فساد و اعتیاد و فقر به سوی دمکراسی می رود؟

کسانی که به ارزش های اخلاقی پایبند هستند موفق می شوند کاری کنند که اخلاق اجتماعی در جامعه دوباره زنده شود و افراد را تحت تاثیر خویش قرار دهد.

ناامنی های اجتماعی و ضرورت تشکیل انجمن های محله ای شهروندان – کورش عرفانی

در حالی که همه شواهد حکایت از گسست عظیم ساختارهای خرد و کلان جامعه دارد کار کردن روی آموزش و سازماندهی مردم برای تشکیل انجمن های محلی شهروندان راهی منطقی و لازم برای مقابله با بقای رژیم و پرهیز از تجزیه ایران به نظر می رسد. دست بکار شویم….