Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2022 /  سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

اعتصاب سراسری

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

ایده ی اعتصاب عمومی را میان کارگران و کارمندان مطرح کنیم.

اعتصاب عمومی ممکن است: فقط نیاز به سازماندهی دارد.

اعتصاب عمومی ممکن است: فقط نیاز به سازماندهی دارد.

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

بر در و دیوار شهر بنویسیم : اعتصاب عمومی

پیش به سوی سازماندهی اعتصاب عمومی برای اعتراض به گرانی و بیکاری

پیش به سوی سازماندهی اعتصاب عمومی برای اعتراض به گرانی و بیکاری