Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

با افتخار جان بدهید، با ننگ زندگی نکنید.

با افتخار جان بدهید،
با ننگ زندگی نکنید.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

صد سال برده زیستن افتخار نیست، یک روز آزاد زیستن افتخار است.

صد سال برده زیستن افتخار نیست، یک روز آزاد زیستن افتخار است.

جبهه ی خود را انتخاب کنید

جبهه ی خود را انتخاب کنید:
• بی تفاوتی و ذلت و حقارت
• یا مسئولیت پذیری و شرافت و افتخار.

کودک ۲ ساله !!

کاوه هردم می ستاید آن مربیهای او //
کان بباشند افتخار سازمان خودرها

شیر بیمارمیهن !!

قصّهء‌ این شیرمادر قصه این میهن است //
کان شدی تکرار دراین میهن ما بار و بار

چه افتخاری از ما به جای میماند؟

چه افتخاری از ما به جای میماند؟ چند دهه تحمل استبداد حاکم؟ افتخار در نبرد آزادی زاده میشود.  

خودرهاگران: برای شکستن زنجیرهای بردگی اراده کنیم

با در نظر گرفتن خود چون حلقه ای در زنجیره ی تاریخ ایران می توانیم به نقش خود در تغییر مسیر سیاه تاریخ کنونی ایران پی بریم و با دلاوری و آگاهی مسئولیت خویش را در این باره بر عهده بگیریم.

ترس ذلت می آفریند، شجاع باشید و با افتخار زندگی کنید.

ترس ذلت می آفریند، شجاع باشید و با افتخار زندگی کنید.