Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

به فکر نجات جان خود و میهن باشیم.

ساختن تیم‌های امداد رسانی برای پیش آمد‌های احتمالی‌ که می توانند فاجعه آمیزتر باشند کار کنشگران مسئولیت پذیر است. به فکر نجات جان خود و میهن باشیم.