Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 July 2022 /  چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

مهم نیست که ۹۹ درصد دچار انفعال است، مهم این است که ۱ درصد فعال باشد.

در مقطع کنونی
مهم نیست که ۹۹ درصد دچار انفعال است،
مهم این است که ۱ درصد فعال باشد.

از پوست انفعال و ناامیدی بیا بیرون

چگونه باشم؟ از پوست انفعال و ناامیدی بیا بیرون

فرایند برون رفت از بن بست انفعال کنونی

پس از همفکری و مشورت و تصمیم گیری مشترک اینک با جمع جدید خود اقدام به کارهای تازه ای کنید.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا دانش و فن مبارزه را فرا نگرفته ایم و در این باره در ابهام و ناآگاهی و حدس و گمان هستیم.

چرا دچار انفعال هستیم؟
زیرا دانش و فن مبارزه را فرا نگرفته ایم و در این باره در ابهام و ناآگاهی و حدس و گمان هستیم.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا فکر می کنیم که نه اراده ی ما مردم، بلکه اراده ی بیگانگان است که می تواند باعث تغییر شود.

زیرا فکر می کنیم که نه اراده ی ما مردم، بلکه اراده ی بیگانگان است که می تواند باعث تغییر شود.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا فکر می‌کنیم که تغییر شدنی نیست.

زیرا فکر می‌کنیم که تغییر شدنی نیست.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا به قدرت جمعی خود پی نبرده ایم.

زیرا به قدرت جمعی خود پی نبرده ایم.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا جدا جدا هستیم و پراکنده.

زیرا جدا جدا هستیم و پراکنده.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا ترس داریم.

زیرا ترس داریم.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا به توان خود باور نداریم.

زیرا به توان خود باور نداریم.