Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند برپایه دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

چرا تغییر از پایین، یعنی خودآگاهی و خودسازماندهی مردم، لازم است؟

خط استراتژیک سازمان خودرهاگران برای تغییرات در ایران بر اساس بنیان گذاشتن قدرت اجتماعی است. یعنی تقویت خودآگاهی و خودسازماندهی اجتماعی مردم. اما چرا؟