Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

برخلاف خواست دولت در این پنج روز در تهران بمانید

تعطیلی پنج روزه – “درخواست دولت: تهرانی‌ها به سفر بروند”
این همان کاریست که نباید کرد، باید در تهران ماند و از شهرستان ها به تهران آمد و این چند روز را به جهنمی برای رژیم تبدیل کرد.