مالکیت و تولید جمعی و بهره برداری فردی.

ژوئن 9, 2012 admin 0

برای این منظور ما بهترین قالب فعالیت اقتصادی را «تعاونی» می دانیم. در تعاونی ها همه چیز به همه کس تعلق دارد. حاصل کار هر تعاونی به درون سیستم مبادله ی کالاها و خدمات می آید و به نیازهای همگانی پاسخ می دهد.

No Image

خودرهاگران در چند کلمه

دسامبر 19, 2011 admin 0

• انسان مداری به عنوان پایه ی فکری.
• قدرت اجتماعی به عنوان زیر بنای عملی.
• جامعه ی انسانی به عنوان هدف و منظور.

No Image

هدف خودرهاگران

دسامبر 15, 2011 admin 0

هدف خودرهاگران • ساختن جامعه ی انسانی هدف ماست. جامعه ای که در آن ثروت و قدرت توسط مردم و به طور مستقیم اداره می شود. هر فرد در تعریف خود از خوشبختی آزاد است.  

No Image

خودرهاگری: فرایندی پویا و پایان ناپذیری

دسامبر 11, 2011 admin 0

وقتی من و شمای ایرانی، در داخل یا خارج، در همین سال 1390، اراده می کنیم که با رهایی از بندهای درون، که ما را ضعیف و ناتوان جلوه می دهد، آغاز گر حرکت درچنین مسیری باشیم و به خودباور داشته باشیم، می توانیم حدس بزنیم که روزی در جایی از این هستی بیکران، وجدان ما شاد و شعور ما مفتخر خواهد بود که در ساختن آن جهان پرشکوه نقشی داشته است.