Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

درخت های پارک و جنگل نارضایتی، نگاهی به عنصر ضد قدرت در رویدادهای ترکیه – کورش عرفانی

تمامی حکومت های با ماهیت یا گرایش های استبدادی در این مرحله در مقابل یک انتخاب رادیکال قرار می گیرند: یا پذیرش این آزادی ها و یاری رسانی به نهادینه شدن آنها، که سبب تداوم رونق اقتصادی و هم زمان توسعه ی سیاسی می شود و با خود صلح اجتماعی و دمکراسی دوام دار را به دنبال دارد و یا این که به مقاومت سرکوبگرانه پرداختن که در نهایت و پس از مدتی با یک واکنش قهر آمیز و تند جامعه روبرو می شوند. به مثابه آن چه که در ایران و در سال ۱۳۵۷ خورشیدی روی داد.

خودرهاگران: سازماندهی مردمی را به موضوعات سیاسی محدود نکنیم

سازمان خودرهاگران هموطنان را تشویق می کند که به هر نوع کار جمعی که سبب در کنار هم بودن و با یکدیگر فعالیت کردن می شود روی آوریم. تلاش کنیم روحیه دوستی و اعتماد را افزایش داده و انفعال حاکم را از میان ببریم.

زن همان زیبایی است

تا رسیدم به زنی

نیک نگاهش کردم

دیدم و چون دیدم،

فهمیدم

که زن همان زیبایی است….