Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 July 2022 /  چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرتی است که از مجموع توان نهادهای سازمان یافته ی شهروندی به وجود می آید و از حقوق مردم دفاع می کند.

آیا حکومت های استبدادی اجازه ی شکل گیری قدرت اجتماعی را می دهند؟

شکل دهی به قدرت اجتماعی اجازه نمی خواهد. وقتی شهروندان شروع کنند با هم حرف زدن، راه حل یافتن و کار جمعی کردن قدرت اجتماعی بنیان گذاری شده است. فقط می ماند که این کار را گسترش دهیم و به سوی نهادینه کردن آن پیش رویم.

حرف زور را تحمل نکن

چگونه باشم؟ حرف زور را تحمل نکن

فرایند برون رفت از بن بست انفعال کنونی

پس از همفکری و مشورت و تصمیم گیری مشترک اینک با جمع جدید خود اقدام به کارهای تازه ای کنید.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

هر چه ما را از نبرد قاطع و بی امان برای آزاد شدن باز دارد ضد بشری است.

ما یاد گرفته ایم که هیچ حرفی که ما را از آزادیمان دور کند نپذیریم. فرق ندارد که چه هست، از که هست و به چه بهانه عنوان شده است. هر چه ما را از نبرد قاطع و بی امان برای آزاد شدن باز دارد ضد بشری است.

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر در باره ی فردایی که هنوز امروزش را نساخته ایم فکر کنیم و در مورد آن حرف بزنیم و می توانیم هم امروز را به دست گیریم و خود را رها کنیم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر در باره ی فردایی که هنوز امروزش را نساخته ایم فکر کنیم و در مورد آن حرف بزنیم و می توانیم هم امروز را به دست گیریم و خود را رها کنیم. انتخاب با ماست.

آن که می گوید من به خاطر مشکلات شخصی و خانوادگی نمی توانم به مبارزه برای آزادی بپیوندم حرف ماهی در تنگ را می زند.

پس، ماهی عصیانگر از دوستش پرسید: آیا می آیی که با هم برای رسیدن به دریای آبی و بیکران و زلال تلاش کنیم. و ماهی در تنگ گفت: من فعلا درگیر مسائل و مشکلات این تنگ هستم و نمی توانم به آن چه می گویی بپیوندم. آن که می گوید من به خاطر مشکلات شخصی […]

بگذارید حقیقت را گفته باشیم

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.