آری می توانیم…

می 13, 2012 admin 0

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم...

می توانیم یک عمر بی حرمتی و پایمال شدن کرامت خویش را تحمل کنیم و می توانیم یک روز برای حفظ حرمت و کرامت خویش بپا خیزیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می 13, 2012 admin 0

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر بی حرمتی و پایمال شدن کرامت خویش را تحمل کنیم و می توانیم یک روز برای حفظ حرمت و کرامت خویش بپا خیزیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

No Image

خودرهاگران در چند کلمه

دسامبر 19, 2011 admin 0

• انسان مداری به عنوان پایه ی فکری.
• قدرت اجتماعی به عنوان زیر بنای عملی.
• جامعه ی انسانی به عنوان هدف و منظور.

No Image

خودرهاگران: جامعه ای که در مقابل جنایتکاران از خود دفاع نکند محکوم به مرگ است.

دسامبر 16, 2011 admin 0

اول به حقوقمان تجاوز کردند، بعد به حرمت مان تجاوز کردند، سپس به تاریخ و فرهنگمان تجاوز کردند، آن گاه به روح و فکرمان تجاوز کردند، و سرانجام به جسم مان تجاوز کردند، و هنوز شاید نشسته ایم ببینیم …

No Image

زیربنای فکری خودرهاگران

دسامبر 15, 2011 admin 0

  زیربنای فکری خودرهاگران • انسان مداری پایه فکری ماست. انسان برترین پدیده ی هستی است و هیچ چیز بالاتر از آن قرار ندارد. انسان، به واسطه ی، انسان بودنش دارای حق و حرمت است.  

No Image

و هنوز شاید نشسته ایم ببینیم …

دسامبر 14, 2011 admin 0

اول به حقوقمان تجاوز کردند، بعد به حرمت مان تجاوز کردند، سپس به تاریخ و فرهنگمان تجاوز کردند، آن گاه به روح و فکرمان تجاوز کردند، و سرانجام به جسم مان تجاوز کردند، و هنوز شاید نشسته ایم ببینیم …