Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر در خفت و ذلت زندگی کرده و خود را فریب دهیم و می توانیم هم یک روز صداقت و با خود روراست بودن را پیشه کرده و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر در خفت و ذلت زندگی کرده و خود را فریب دهیم و می توانیم هم یک روز صداقت و با خود روراست بودن را پیشه کرده و رها شویم. انتخاب با ماست.

خودرهاگران: مبارزه در راه آزادی برای انسان و انسانیت است نه برای نفع فردی.

هیچ ملتی آزادی خود را بدون مبارزه و فداکاری به دست نیاورده است و در مورد ایران نیز استثنایی و جود ندارد. آزادی بها دارد و گاهی بسیار سنگین.

خودرهاگران: رژیم ضد بشری مصداق اهانت به انسان ایرانی

کنار زدن این رژیم معادل تلاش ماست برای عدم سقوط به قهقهرای پشت کردن به انسانیت.