Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

گفتم و گفت: روز جمعه در ورزشگاه توطئه های رژیم برای اختلاف انداختن را خنثی می کنیم و تظاهرات را به خیابان می کشیم.

باید حواسمان باشه که تا کسی شعار تحریک کننده و تفرقه برانگیز داد او را شناسایی و طرد کنیم.

جمعه ۱۸ شهریور دریاچه ی ارومیه به ورزشگاه آزادی تهران پیوند می خورد

جمعه ۱۸ شهریور دریاچه ی ارومیه به ورزشگاه آزادی تهران پیوند می خورد