Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۷ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
18 September 2021 /  شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

عقل و دلاوری را ترکیب کنید و میهن خود را نجات دهید.

عقل و دلاوری را ترکیب کنید و میهن خود را نجات دهید.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

دلاوری همسان عقل برای رهایی از بندهای درون و بیرون لازم است.

از باور‌های خودرهاگران: دلاوری همسان عقل برای رهایی از بندهای درون و بیرون لازم است.

خودت، مذهب من درآوردیت، نظام پلیدت و شاگردان جنایتکارت را با عقل، دلاوری و جنگندگی در گورستان تاریخ دفن خواهیم کرد.

خودت، مذهب من درآوردیت، نظام پلیدت و شاگردان جنایتکارت را با عقل، دلاوری و جنگندگی در گورستان تاریخ دفن خواهیم کرد.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر در ترس و وحشت به سر بریم و می توانیم یک روز دلاوری به خرج دهیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم… می توانیم یک عمر در ترس و وحشت به سر بریم و می توانیم یک روز دلاوری به خرج دهیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

به درستی و راستی و دلاوری روی آوریم تا لایق آزادی شویم.

به درستی و راستی و دلاوری روی آوریم تا لایق آزادی شویم.

تاریخ ایران را بازخواهیم نوشت، با عقلانیت، اخلاق و دلاوری.

تاریخ ایران را بازخواهیم نوشت، با عقلانیت، اخلاق و دلاوری.