Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

در جامعه ی انسانی افراد نه دشمن طبیعت و حیوانات، که دوست آنها هستند.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی افراد نه دشمن طبیعت و حیوانات، که دوست آنها هستند.

چرا مبارزه کنم؟

برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!

استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند برپایه دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

آن که می گوید من به خاطر مشکلات شخصی و خانوادگی نمی توانم به مبارزه برای آزادی بپیوندم حرف ماهی در تنگ را می زند.

پس، ماهی عصیانگر از دوستش پرسید: آیا می آیی که با هم برای رسیدن به دریای آبی و بیکران و زلال تلاش کنیم. و ماهی در تنگ گفت: من فعلا درگیر مسائل و مشکلات این تنگ هستم و نمی توانم به آن چه می گویی بپیوندم. آن که می گوید من به خاطر مشکلات شخصی […]

بگذارید حقیقت را گفته باشیم

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.

کسانی را دوست داریم که ما را در فرار از وجدان و درک خویش یاری دهند، و آنها که در مقابل چهره ی ناخوشایند انسان ترسو و مسئولیت گریز ما آینه ی عقل را می گیرند دوست نداریم.

کسانی را دوست داریم که ما را در فرار از وجدان و درک خویش یاری دهند، و آنها که در مقابل چهره ی ناخوشایند انسان ترسو و مسئولیت گریز ما آینه ی عقل را می گیرند دوست نداریم.    

رفتار دمکراتیک چه شاخصی دارد؟

شاخص اصلی این رفتار قبل از هر چیز «احترام به حق دیگری» می باشد. یعنی «حق» را فقط برای خود نخواستن.

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند //
چو عضوی به دردآورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار