Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

راز جاودانگی را در آزادگی جستجو کنید.

راز جاودانگی را در آزادگی جستجو کنید.

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف و فهم و درک هر چه بیشتر رازهای هستی و جامعه و انسان.

زندگی می تواند فرصتی باشد برای کشف و فهم و درک هر چه بیشتر رازهای هستی و جامعه و انسان.

برده از برده زاده می شود و برده می زاید و برده می پرورد. این است راز بقای برده داری جمهوری اسلامی.

برده از برده زاده می شود و برده می زاید و برده می پرورد. این است راز بقای برده داری جمهوری اسلامی.

آتش ِ میترا

رهایی از گرسنگی و تشنگی دانه و آب را //

بر بستر ِ زمین می کارد و می بارد //

تا آدمیان تشنه ی نان گرسنه ی آب //

گسسته واژگون نگردند

راز موفقیت ما در نبرد سختی که در پیش داریم: پیوند ناگسستنی با شرافت انسانی

راز موفقیت ما در نبرد سختی که در پیش داریم: پیوند ناگسستنی با شرافت انسانی  

خودرهاگران: صداقت راز پیروزی مبارزه ماست

وقتی می گوییم که «بله، مبارزه که خیلی مهم است» اما در عین حال زندگی عادی خود را می کنیم و برای هر کار دیگری جز مبارزه وقت پیدا می کنیم معلوم می شود که معنای واقعی حرفمان این بوده است که «نخیر، مبارزه خیلی هم مهم نیست.»

راهنمای کنشگری علیه نیروهای سرکوبگر

بهترین دفاع تهاجم است. در مقابل رژیم آدمکش جمهوری اسلامی با تهاجم از خود دفاع کنید.