Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 July 2021 /  جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

راستی و درستی را پایه کار خود قرار دهیم.

راستی و درستی را پایه کار خود قرار دهیم.
راستی : پاینبدی به ارزش های اخلاقی.
درستی: پاینبدی به قانومندی های عینی.
وقتی راستگو و درستکار باشیم هم ارزش های اخلاقی را رعایت کرده ایم و هم عقل و علم را به کار بسته ایم.

راستی و درستی را پایه کار خود قرار دهیم.

راستی و درستی را پایه کار خود قرار دهیم.
راستی : پاینبدی به ارزش های اخلاقی
درستی: پاینبدی به قانومندی های عینی

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما به راستی و درستی مبتنی بر آگاهی باور داریم نه به آن که براساس عادت و سنت شکل می گیرد.

از باور‌های خودرهاگران: ما به راستی و درستی مبتنی بر آگاهی باور داریم نه به آن که براساس عادت و سنت شکل می گیرد.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

به درستی و راستی و دلاوری روی آوریم تا لایق آزادی شویم.

به درستی و راستی و دلاوری روی آوریم تا لایق آزادی شویم.

ایستادگی های مؤثر و کم هزینه – بخش ششم

میبایستی مهربانی و انساندوستی را جایگزین بی اعتمادی و شرارت در میان مردمان کنیم.

میبایستی از بازگو کردن حقیقت هراس و واهمه نداشته باشیم و راستی را جایگزین دروغ و ریا کنیم تا خود باوری را در خویش و اعتماد دیگران بخود را بدست آوریم.