Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

تقلید!!

هرفرد ازین مقلدینم //
گویند بیا بشو سوارم

ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم.

ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم.

گام سوم: انسانی کردن روابط اجتماعی و تقویت مدیریت جمعی

ارجحیت دادن قدرت اجتماعی بر قدرت سیاسی

استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زن ها و مرد ها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند برپایه دوست داشتن انسانی بنا می کنند و فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش می یابند….

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

دستیابی به جامعه ی انسانی:

۱- باور به انسان مداری ۲- خودسازماندهی اجتماعی

ایستادگی های مؤثر و کم هزینه – بخش هفتم

با سازماندهی در میان اقشار و طبقات محروم جامعه که اکثریّت اجتماع این کشور غنی و ثروتمند را تشکیل میدهند، میتوان دست به کنشهای مشابه به آنچه که در لهستان اتفاق افتاد زد و موفق شد.

زن همان زیبایی است

تا رسیدم به زنی

نیک نگاهش کردم

دیدم و چون دیدم،

فهمیدم

که زن همان زیبایی است….