Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

صد سال برده زیستن افتخار نیست، یک روز آزاد زیستن افتخار است.

صد سال برده زیستن افتخار نیست، یک روز آزاد زیستن افتخار است.

زیستن در استبداد ننگی است که فقط با نبرد برای آزادی پاک می شود.

زیستن در استبداد ننگی است که فقط با نبرد برای آزادی پاک می شود.

چرا خودرهاگران؟ چرا رهاگران نه؟

رهایی زمانی پایدار است که توسط خودتان صورت گیرد. به واسطه ی اراده و خرد و شهامت و تلاش شما. در این فرایند است که ضعف های درونی خویش را می شناسید و بر آنها غالب می شوید و می آموزید و تحول پیدا می کنید، تکامل پیدا می کنید، یعنی کامل تر از قبل از مبارزه می شوید.

آن که ضرورت آزادی را می فهمد

برای آن که ضرورت آزادی را می فهمد که زندگی بدون آزادی همان قدر معنا دارد که زیستن ماهی بدون آب.  

برده زیستن در جهل ایراد نیست. برده بودن و از آن آگاهی داشتن ننگ است.

برده زیستن در جهل ایراد نیست. برده بودن و از آن آگاهی داشتن ننگ است.