Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

از ترس مرگ نمیریم. شجاعت و سازماندهی رمز رهایی است.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
از ترس مرگ نمیریم. شجاعت و سازماندهی رمز رهایی است.

روزی که می توان با تکیه بر شجاعت و سازماندهی تغییر را آغاز کرد.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
روزی که می توان با تکیه بر شجاعت و سازماندهی تغییر را آغاز کرد.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.

آیا دشمنان ما بیکار نشسته اند؟

بر ماست که خرد و واقع گرایی را محور کاری خود قرار دهیم. بر ماست که ادعای مدرنیته، دمکرات و سکولاریسم بودن داریم، که معنای واقعی این واژگان مقدس را در کار‌های روزمره ی خود بکار بندیم. بر ماست که دیگر به هیچ کس و جریانی اعتماد نکنیم و با در دست گرفتن گوشه‌ای از فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها زیر بنای ایرانی‌ آزاد و دمکراتیک را از همین حالا پی‌ریزی کنیم. این ممکن است، اگر من و تو از همین حالا برخیزیم. خواستن توانستن است و خواستن خود از آگاهی می آید.

هدف, استراتژی, تاکتیک ها, تکنیک ها

هدف: دستیابی به جامعه ای که جان و کرامت بشر در آن به طور نهادینه تضمین شده باشد.
استراتژی : شکل گیری قدرت اجتماعی یعنی نظارت و مدیریت مردم در سطوح خرد، میانی و کلان
تاکتیک ها: ۱) دوران فعلی تا براندازی ۲) دوران گذار ۳) دوران بعد از گذار
تکنیک ها: در مرحله ی کنونی آموزش و تشویق به سازماندهی

سیستم تولید دیکتاتوری را بشکنیم و برای این کار باید که مجهز به آگاهی‌ و سازماندهی باشیم.

دل‌ به حرکتی خوش نکنیم که یک دیکتاتور را می‌‌برد و یکی‌ دیگر را جایگزین می‌‌کند،
سیستم تولید دیکتاتوری را بشکنیم و برای این کار باید که مجهز به آگاهی‌ و سازماندهی باشیم.

این بار خود را سازماندهی می‌‌کنیم و دیکتاتوری را هدف میگیریم.

این بار به دنبال بردن یک دیکتاتور و آوردن یک دیکتاتور دیگر نیستیم.
این بار خود را سازماندهی می‌‌کنیم و دیکتاتوری را هدف میگیریم.

بار دیگر “همه باهم” و یا واقع گرایی در اپوزیسیون

از حالا لغو اعدام و شکنجه و کتک و بی‌احترامی را در لیست خواسته‌های خود قرار دهیم و آنرا با کردار نیک‌ و احترام به انسان درونی‌ کنیم .از خرد و شایسته سالاری و تخصص در شبکه خود استفاده کرده آن را جزیی لاینفک از فرهنگ کاری خود در آوریم. فقط با به نمایش گذاشتن رفتار و کردار نیک‌ و خردمندانه در شبکه‌های اجتماعی می توان امیدوار بود که اپوزیسیون پیرسالار به سر عقل آمده و به وظیفه ی تاریخی خود پاسخ خردمندانه‌ای بدهد.

وقت حرکت است. سازماندهی کنید.

وقت حرکت است. سازماندهی کنید.

وقتی براندازی و فروپاشی به هم گره می خورند

نبود سازماندهی میان نیروهای پراکنده مخالف نظام در درون جامعه واضح و آسیب رسان است. یک جریان برانداز بدون سازماندهی قدرت ندارد و بدون قدرت نیز نمی تواند نظام نامشروع و پراکنده از درون را سرنگون سازد. این ضعف مانع از شکل گیری جایگزین برای رژیم می شود.