Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

میان آن که به شما ستم می‌کند و آن که شما را در مقابل ستم به سکوت فرا میخواند فرقی‌ قائل نباشید.

میان آن که به شما ستم می‌کند و آن که شما را در مقابل ستم به سکوت فرا میخواند فرقی‌ قائل نباشید.

سکوت برای ترسوهاست، دلاوران فریاد می کشند.

سکوت برای ترسوهاست، دلاوران فریاد می کشند.

۲۵ بهمن: روز فریاد و کنش، نه روز سکوت و انفعال

آزادی پربهاست و هیچ ملتی بدون پرداختن این بها به آن دست نمی یابد. سازماندهی راه منطقی دست یابی به آزادی است.

خودرهاگران: مهم فعالیت مبارزاتی در شرایطی است که اکثریت خاموش و منفعل است

نیروی آگاه و مسئولیت پذیر کسی است که در دشوارترین شرایط کار بر عهده می گیرد نه در بدیهی ترین موقعیت.