Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی
۱) تشکیل جمع های کوچک شهروندی در محل کار و زندگی
۲) پیوند خوردن جمع های کوچک و تشکیل نهادهای مدنی مانند سندیکاها
۳) ایجاد پیوند بین نهادهای مدنی و تشکیل شبکه های قدرتمند در حوزه های صنفی واجتماعی
۴) به دست گرفتن مدیریت سطوح مختلف توسط شبکه های اجتماعی و نهادهای شهروند مدار.