مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی

اکتبر 8, 2012 admin 0

مراحل شکل گیری قدرت اجتماعی
1) تشکیل جمع های کوچک شهروندی در محل کار و زندگی
2) پیوند خوردن جمع های کوچک و تشکیل نهادهای مدنی مانند سندیکاها
3) ایجاد پیوند بین نهادهای مدنی و تشکیل شبکه های قدرتمند در حوزه های صنفی واجتماعی
4) به دست گرفتن مدیریت سطوح مختلف توسط شبکه های اجتماعی و نهادهای شهروند مدار.