Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
13 May 2021 /  پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

فردای ایران را کسانی می سازند که امروز را قابل تغییر می دانند، و شما؟

فردای ایران را کسانی می سازند که امروز را قابل تغییر می دانند، و شما؟

خودرهاگران: مبارزه، کار همگان نیست. کار انسان های با وجدان و آگاه است.

وقتی توانستیم تکلیف خود را با مبارزه و مسئولیت های آن روشن کنیم می توانیم در مورد نقش دیگران اظهار نظر کنیم.

این گونه نپنداریم که باید اتفاق مهمی بیافتد تا ما وارد صحنه ی مبارزاتی شویم. بدانید که تا زمانی که من و شما در صحنه نباشیم اتفاق مهمی نخواهد افتاد.

این گونه نپنداریم که باید اتفاق مهمی بیافتد تا ما وارد صحنه ی مبارزاتی شویم. بدانید که تا زمانی که من و شما در صحنه نباشیم اتفاق مهمی نخواهد افتاد.