Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

وقت پائین کشیدن رژیم ضّد بشری و ضّد ایرانی‌ ملا‌ها فرا رسیده است.

چرا باید دولتی را که به مسئولیت خود برای حفظ جان شهروندان اقدام نمیکند تحمل کنیم؟ وقت پائین کشیدن رژیم ضّد بشری و ضّد ایرانی‌ ملا‌ها فرا رسیده است.