Error: Feed has an error or is not valid



 


 


 


 
اخبار و رویدادها
1 July 2022 /  جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

ضرورت رهبر و رهبری

وقتی راه مشخص شد، رهبر و رهبری هم معنا و مورد پیدا می کند. راه رهایی، تلاش تک تک ما برای ساختن قدرت اجتماعی است.