Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
16 August 2022 /  سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

جنبش غیر متعهدها! فردا از آن ماست.

جنبش غیر متعهدها! فردا از آن ماست.
Non-Aligned Movement!
We are the Future

امید به فردای بهتر را در خود زنده کن

چگونه باشم؟ امید به فردای بهتر را در خود زنده کن

فردای ایران را کسانی می سازند که امروز را قابل تغییر می دانند، و شما؟

فردای ایران را کسانی می سازند که امروز را قابل تغییر می دانند، و شما؟

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر در باره ی فردایی که هنوز امروزش را نساخته ایم فکر کنیم و در مورد آن حرف بزنیم و می توانیم هم امروز را به دست گیریم و خود را رها کنیم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر در باره ی فردایی که هنوز امروزش را نساخته ایم فکر کنیم و در مورد آن حرف بزنیم و می توانیم هم امروز را به دست گیریم و خود را رها کنیم. انتخاب با ماست.

آیا نداشتن پاسخ و نرفتن به جستجوی پاسخ یکی است؟

اگر فردا خبر رسد که ساعتی پیش بیش از ۱۵۰ هواپیمای آمریکایی، اسرائیلی و بریتانیایی به ایران حمله ور شدند و تا این ساعت ۹۰۰ هدف را مورد حمله قرار داده اند و تعداد تلفات بیش از ۳۰۰ هزار نفر گزارش شده است. شما چه می کنید؟ آیا نداشتن پاسخ و نرفتن به جستجوی پاسخ […]

خودرهاگران: امید به فردایی بهتر و ایرانی آزاد و آباد را دامن بزنیم

باور داشته باشیم که با تکیه بر عقل و اراده ی خویش می توانیم شرایط سیاه کنونی را به سوی شرایطی بهتر و انسانی تر تغییر دهیم.