Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2022 /  سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

اعتصاب سراسری

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

نوروز در اسارت

دگر نوروزِ در بند اِسارت را نمی خواهم !

دگر این زندگیّ پُر حِقارت را نمی خواهم !

برای ۲۵ بهمن

به صورت سازمان یافته و در قالب جمع های دو، سه یا پنج نفره بیرون بیایید. تنهایی زیاد فایده ندارد. در هر مکان و زمانی که می توانید تظاهرات را راه بیاندازید.

سکوت برای ترسوهاست، دلاوران فریاد می کشند.

سکوت برای ترسوهاست، دلاوران فریاد می کشند.

۲۵ بهمن: روز فریاد و کنش، نه روز سکوت و انفعال

آزادی پربهاست و هیچ ملتی بدون پرداختن این بها به آن دست نمی یابد. سازماندهی راه منطقی دست یابی به آزادی است.

جمعه ۱۸ شهریور فریاد خشم دریاچه

جمعه ۱۸ شهریور فریاد خشم دریاچه