Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

کاخ‌های مجلل شما را ما پابرهنه‌ها تصرف می‌کنیم و اموال شما را که ثروت ماست از آن خود خواهیم کرد.

کاخ‌های مجلل شما را ما پابرهنه‌ها تصرف می‌کنیم و اموال شما را که ثروت ماست از آن خود خواهیم کرد.