Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

انسان آزاده آن قدر از مرگ نمی ترسد که از زندگی در اسارت.

انسان آزاده آن قدر از مرگ نمی ترسد که از زندگی در اسارت.

از ترس مرگ مردن نکبت بارترین شکل مردن است.

از ترس مرگ مردن نکبت بارترین شکل مردن است.

تقلید!!

هرفرد ازین مقلدینم //
گویند بیا بشو سوارم

در سالروز ۲۵ خرداد ۸۸: می توان با هجومی سازمان یافته و رزمی برنامه ریزی شده نظام پلید اسلامی را به زیر کشید.

کمبود جنبش سبز که عبارت بود از ضعف شمار نیروهای معترض و عدم قاطعیت قهرآمیز آنان در مقابله با دستگاه سرکوب وشکنجه و مرگ برطرف می شود

بر همه جا بنویسیم: مرگ بر خامنه ای

بر همه جا بنویسیم: مرگ بر خامنه ای

مرگ برای آزادی عین زندگی است و زندگی بی آزادی عین مرگ است.

مرگ برای آزادی عین زندگی است و زندگی بی آزادی عین مرگ است.

پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

ای کسانی که برای لقمه‌ای نان مرا از مبارزه ی قهر آمیز با حذر می‌‌دارید! از من نخواه که چون برده زاده شده ام، برده بمیرم. پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

در جان دادن زدورس آزاده شیرینی‌ است که در تلخی‌ مرگ دیر هنگام ستم پذیر نیست.

در جان دادن زدورس آزاده شیرینی‌ است که در تلخی‌ مرگ دیر هنگام ستم پذیر نیست.

خودرهاگران: رهایی در سازماندهی است.

سازمان خودرهاگران به برانگیختن اندیشه ورزی مشغول است نه تزریق اندیشه ها.

به هر روز از کیفیت زندگی خویش بیاندیشید. دچار روزمره گی نشوید. اجازه ندهید که زندگی به تلاشی برای اتصال تولد به مرگ باشد.

به هر روز از کیفیت زندگی خویش بیاندیشید. دچار روزمره گی نشوید. اجازه ندهید که زندگی به تلاشی برای اتصال تولد به مرگ باشد.