Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سازماندهی مردمی

سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.

سازماندهی مردمی چارچوب رشد مسئولیت پذیری توده هاست.

سازماندهی مردمی چارچوب رشد مسئولیت پذیری توده هاست.

درباره ی خودسازماندهی

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند. میان خود تقسیم کار می کنند و سپس با هماهنگی شروع به اجرای تصمیمات می کنند.

در جمع های خودسازمان یافته چند عنصر موجود است

 روابط مبتنی بر احترام و اعتماد
 همفکری و تصمیم گیری مشترک
 تقسیم کار و مسئولیت پذیری
 شرکت فعال تمام اعضاء در اجرا بر اساس تقسیم کار
 هماهنگی میان اعضا در مرحله اجرایی
 جمع بندی و نقد و بهبود بخشی کار

جبهه ی خود را انتخاب کنید

جبهه ی خود را انتخاب کنید:
• بی تفاوتی و ذلت و حقارت
• یا مسئولیت پذیری و شرافت و افتخار.

ناامیدی ساختگی میلیون ها ایرانی – کورش عرفانی

آزاد کردن ایران و پایان بخشیدن به عمر رژیم ورشکسته ی جمهوری اسلامی نه فقط ممکن که آسان است، اما همتی می خواهد که باید این ناامیدان مصنوعی، این ناامیدان خودخواسته، به خرج دهند، از دروغ گفتن به خویش دست بردارند، عنصر شهامت را در خویش تقویت کنند و بیایند در صحنه ی مبارزه و به فراخور توان خویش، مسئولیت قبول کنند و به این ترتیب، بازیگران حرکتی شوند که شانس موفقیتی بالا دارد و در پس آن، ایرانی را خواهیم داشت آباد و ایرانیانی آزاد.

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند //
چو عضوی به دردآورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

خودرهاگران: وجود چیزی به اسم اتحاد فقط در عمل معنا می یابد.

تعبیر بسیاری از اتحاد «در کنار هم نشستن» است، در حالی که اتحاد بیشتر به معنای «همکاری کردن» است. اتحاد سیاسی هدف نیست ابزار است. دائمی نیست، موقت است. آرمان گرایانه نیست کارکردی است.

خودرهاگران: با استفاده از خرد، اخلاق مداری و سازماندهی می توانیم

تا زمانی که در یک جامعه عده ای از افراد به طور آگاهانه، مصمم و سازمان یافته اقدام به تلاش برای تغییر نکنند هیچ تغییر مثبت و مهمی در آن جامعه روی نخواهد داد. این درس تاریخ است.

خودرهاگران: بهترین روش مبارزه روش سازمان یافته است

این درک و آگاهی از یکسو و دلاوری و مسئولیت پذیری ما از سوی دیگر است که تعیین می کند ما جزو مبارزین و تغییر دهندگان جامعه باشیم یا خیر.