Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

عنصر آگاه جامعه باید مراقب باشد به ورطه ی عامه گرایی پای نگذارد.

نه باید نا امید و افسرده شد و نه باید همرنگ جماعت گردید. روی اصول محکم باشیم و با پایداری و و خلاقیت آن چه را که درست می دانیم به پیش بریم.

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!

خودرهاگران: آزاد زیست کنید حتی اگر کوتاه و سخت، برده نمانید حتی اگر طولانی و راحت.

عقل و اخلاق و سازماندهی همه آن چیزی است که لازم داریم تا نه فقط رژیم جمهوری اسلامی، بلکه استبداد را از ایران ریشه کن کنیم.

آزادی هر ملتی در گرو خطر پذیری مبارزه برای آن است.

در کجای تاریخ ملتی مسئولیت گریز به آزادی دست پیدا کرده است که ما بتوانیم مورد دوم آن باشیم. آزادی هر ملتی در گرو خطر پذیری مبارزه برای آن است.

خودرهاگران: جامعه ای که در مقابل جنایتکاران از خود دفاع نکند محکوم به مرگ است.

اول به حقوقمان تجاوز کردند، بعد به حرمت مان تجاوز کردند، سپس به تاریخ و فرهنگمان تجاوز کردند، آن گاه به روح و فکرمان تجاوز کردند، و سرانجام به جسم مان تجاوز کردند، و هنوز شاید نشسته ایم ببینیم …

جامعه ای که در آن تعداد اقلیت مسئولیت پذیر نسبت به اکثریت مسئولیت گریز کافی نباشد محکوم به نابودی است.

جامعه ای که در آن تعداد اقلیت مسئولیت پذیر نسبت به اکثریت مسئولیت گریز کافی نباشد محکوم به نابودی است.    

بگذارید حقیقت را گفته باشیم

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.

تا زمانی که دروغگو، حقه باز، ترسو، مسئولیت گریز، منفعت طلب، اهل زرنگ بازی، خودخواه و بی تفاوت به درد دیگران باشیم، دمکراسی و آزادی برایمان رویایی بیش نخواهد بود.

تا زمانی که دروغگو، حقه باز، ترسو، مسئولیت گریز، منفعت طلب، اهل زرنگ بازی، خودخواه و بی تفاوت به درد دیگران باشیم، دمکراسی و آزادی برایمان رویایی بیش نخواهد بود.  

کسانی را دوست داریم که ما را در فرار از وجدان و درک خویش یاری دهند، و آنها که در مقابل چهره ی ناخوشایند انسان ترسو و مسئولیت گریز ما آینه ی عقل را می گیرند دوست نداریم.

کسانی را دوست داریم که ما را در فرار از وجدان و درک خویش یاری دهند، و آنها که در مقابل چهره ی ناخوشایند انسان ترسو و مسئولیت گریز ما آینه ی عقل را می گیرند دوست نداریم.