Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۷ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
18 September 2021 /  شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

روز آزادی ایران آن روزی است که به خود می گویید: “من منتظر کسی نمی شوم خودم شروع می کنم”.

روز آزادی ایران آن روزی است که به خود می گویید: “من منتظر کسی نمی شوم خودم شروع می کنم”.

خودرهاگر منتظر نجات بخش نمی ماند، خود را از انتظار نجات می بخشد.

خودرهاگر منتظر نجات بخش نمی ماند، خود را از انتظار نجات می بخشد.

غیرت من کجاست!؟

منتظر چه اتفاق دیگری هستیم که خطر را حس کنیم و از خود بپرسیم:

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم، وآیا به آیندگان خواهیم تواست که بگوییم در این موارد به طور جدی فکر کردیم؟

درباره ی خودسازماندهی

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند. میان خود تقسیم کار می کنند و سپس با هماهنگی شروع به اجرای تصمیمات می کنند.

در جمع خودسازمان یافته اعضا منتظر نیروی بیرونی نیستند

در جمع خودسازمان یافته اعضا منتظر نیروی بیرونی نیستند تا آنها را به کار منظم و برنامه دار بکشاند، خود اقدام به برنامه ریزی، تقسیم کار و اجرا می پردازند.

خودرهاگران: مبارزه، کار همگان نیست. کار انسان های با وجدان و آگاه است.

وقتی توانستیم تکلیف خود را با مبارزه و مسئولیت های آن روشن کنیم می توانیم در مورد نقش دیگران اظهار نظر کنیم.

نجات بخش من خودم هستم

نجات بخش من خودم هستم،

نجات بخش تو خودت هستی،

نجات بخش ما خودمان هستیم.

پس،

نباید منتظر دیگری باشم.

نباید منتظر دیگری باشی.

نباید منتظر دیگران باشیم.

از حالا به فکر کار جمعی باشید. سازماندهی کنید

منتظر نباشید تا بحران از راه برسد تا به فکر کار جمعی بیافتید، اطمینان داشته باشید بحران در راهست، از حالا به فکر کار جمعی باشید. سازماندهی کنید