Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
13 May 2021 /  پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

غیرت من کجاست!؟

منتظر چه اتفاق دیگری هستیم که خطر را حس کنیم و از خود بپرسیم:

ما در کجای تاریخ ایستاده ایم، وآیا به آیندگان خواهیم تواست که بگوییم در این موارد به طور جدی فکر کردیم؟

من ایرانیم، من افغانم، من انسانم.

من انسانم.

خودرهاگران: مبارزه، کار همگان نیست. کار انسان های با وجدان و آگاه است.

وقتی توانستیم تکلیف خود را با مبارزه و مسئولیت های آن روشن کنیم می توانیم در مورد نقش دیگران اظهار نظر کنیم.

نجات بخش من خودم هستم

نجات بخش من خودم هستم،

نجات بخش تو خودت هستی،

نجات بخش ما خودمان هستیم.

پس،

نباید منتظر دیگری باشم.

نباید منتظر دیگری باشی.

نباید منتظر دیگران باشیم.

این گونه نپنداریم که باید اتفاق مهمی بیافتد تا ما وارد صحنه ی مبارزاتی شویم. بدانید که تا زمانی که من و شما در صحنه نباشیم اتفاق مهمی نخواهد افتاد.

این گونه نپنداریم که باید اتفاق مهمی بیافتد تا ما وارد صحنه ی مبارزاتی شویم. بدانید که تا زمانی که من و شما در صحنه نباشیم اتفاق مهمی نخواهد افتاد.

همه چیز از من آغاز می‌‌شود. همه چیز.

مبارزه اکثر ایرانیان با رژیم : ۹۹ % حرف و ۱% عمل. مبارزه لازم برای سرنگونی رژیم: ۱% حرف و ۹۹% عمل. روش های کاهش این فاصله زیاد است، اما همه ی این راه ها و روش ها یک پیش شرط دارد. این که بخواهیم. یعنی به صفت فردی و به عنوان یک ایرانی، من […]