Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۸ روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده گذشت. برای نجات جان او باید دست به اقدام جمعی زد.

این کار، کار همگان نیست.
کار انسان های با وجدان و آگاه است.

برای نجات جان نسرین ستوده به خیابان‌ها بیایید.

برای نجات جان نسرین ستوده به خیابان‌ها بیایید.

نجات جان یک انسان مهم تر از هر کار دیگر است. برای نجات جان نسرین ستوده اقدام جدی کنیم.

نجات جان یک انسان مهم تر از هر کار دیگر است. برای نجات جان نسرین ستوده اقدام جدی کنیم.