Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

شاخه گل نسرین!! تقدیم به شیرزن ایران زمین: نسرین ستوده

افتخار بشریت بشده این بانو !!
منش (کاوه ) دیرین ره و رسم این است

جان نسرین ستوده بعد از ۴۰ روز اعتصاب غذا در خطر است.

با اقدامات هماهنگ و جمعی میتوانیم رژیم را مجبور به عقب نشینی کنیم.

۲۸ روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده گذشت. برای نجات جان او باید دست به اقدام جمعی زد.

این کار، کار همگان نیست.
کار انسان های با وجدان و آگاه است.

جان نسرین ستوده در خطر است.

نجات جان یک انسان مهم تر از هر کار دیگر است.
برای نجات جان نسرین ستوده اقدام جدی کنیم

شاخه گل نسرین!!

افتخار بشریت بشده این بانو !!
عمل (کاوه ) دیرین ره و رسم این است

مردان ایرانی!‌ غیرت و مردانگی را از نسرین بیاموزیم.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

مقاومت نسرین ستوده نشان از طپش پایدار قلب شرافت و ایستادگی در ایران است.

مقاومت نسرین ستوده نشان از طپش پایدار قلب شرافت و ایستادگی در ایران است.

مقاومت نسرین ستوده نشان از زنده بودن مبارزه در جامعه ایرانی‌ است.

مقاومت نسرین ستوده نشان از زنده بودن مبارزه در جامعه ایرانی‌ است.

ایرانیان! بیایید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان نسرین ستوده، به عنوان یک هموطن

ایرانیان! بیایید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان نسرین ستوده، به عنوان یک هموطن

برای نجات جان نسرین ستوده به خیابان‌ها بیایید.

برای نجات جان نسرین ستوده به خیابان‌ها بیایید.