Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۰ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
21 September 2021 /  سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

کارها و وظایف تیم های عملیاتی در داخل کشور

آماده عملیات و هدایت خیزش های اعتراضی مردم باشید.

درباره ی خودسازماندهی

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند. میان خود تقسیم کار می کنند و سپس با هماهنگی شروع به اجرای تصمیمات می کنند.

مراحل شکل گیری کار خودسازمان یافته

مراحل شکل گیری کار خودسازمان یافته :
۱٫ یک نفر با یک یا چند نفر دیگر یک جمع را تاسیس می کند.
۲٫ جمع شروع به فعالیت کرده و گسترش می یابد.
۳٫ جمع با جمع های دیگر پیوند می خورد.
۴٫ اشکال سازمان یافته تر و بزرگتر کار جمعی بروز می کند.
۵٫ قدرت اجتماعی ]سازمان یافته[ بنیان گذاری می شود.

ایران کی آزاد می شود؟

وقتی تو حرکت کنی. همفکری، تصمیم گیری، تقسیم کار و اجرای دسته جمعی تصمیم.

ما دو سه یا چند نفر به عنوان یک جمع چه می توانیم کنیم؟

پرسش:
ما دو سه یا چند نفر به عنوان یک جمع چه می توانیم کنیم؟
پاسخ:
همفکری، تصمیم گیری، تقسیم کار و اجرای دسته جمعی تصمیم.

برای کار جمعی باید چند نفر باشیم؟

پرسش:
برای کار جمعی باید چند نفر باشیم؟
پاسخ:
از دو نفر شروع می شود می رود بالا.

اتحاد

از ” نقد “وسخن درگذر وکاری کن !!!
هنگام ” عمل !!! ” نه انتقاد است کنون !!!

خودرهاگران: از حالا سازماندهی کنیم.

برای سازماندهی نیاز به یک نفر است که سراغ نفر دوم برود. از زمانی که دو نفر با هم کار می کنند کار سازمان یافته آغاز می شود.

برای سازماندهی نیاز به یک نفر است که سراغ نفر دوم برود. از زمانی که دو نفر با هم کار می کنند کار سازمان یافته آغاز می شود.

برای سازماندهی نیاز به یک نفر است که سراغ نفر دوم برود. از زمانی که دو نفر با هم کار می کنند کار سازمان یافته آغاز می شود.