Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2022 /  پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

فرایند برون رفت از بن بست انفعال کنونی

پس از همفکری و مشورت و تصمیم گیری مشترک اینک با جمع جدید خود اقدام به کارهای تازه ای کنید.

خودرهاگران: اراده ی ماست که تعیین کننده می باشد.

سازمان خودرهاگران به ضرورت یک انقلاب درونی در فرد فرد ما قبل از یک انقلاب بیرونی توسط جمع باور دارد. انقلابی در رفتارها، گرایش ها، باورها و عادت ها با هدف تبدیل شدن به افرادی که قادریم با هم کار جمعی بکنیم .