Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

انسان برتر از خداست.

انسان برتر از هر چیز دیگری است.

برای ما انسانمداران نخست انسان و بعد خدا و میهن و پرچم و حزب و….

برای ما انسانمداران
نخست انسان و بعد خدا و میهن و پرچم و حزب و….

انسان مداری یعنی چه؟

یعنی قرار دادن انسان در بالاترین پله دستگاه ارزشی خود. به زبان ساده انسان مداری یعنی انسان برتر از خدا، میهن، حزب، طبقه، پرچم، ایدئولوژی، مذهب و یا هر چیز دیگری است.