Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

چرا مبارزه کنم؟

برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا دانش و فن مبارزه را فرا نگرفته ایم و در این باره در ابهام و ناآگاهی و حدس و گمان هستیم.

چرا دچار انفعال هستیم؟
زیرا دانش و فن مبارزه را فرا نگرفته ایم و در این باره در ابهام و ناآگاهی و حدس و گمان هستیم.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا فکر می کنیم که نه اراده ی ما مردم، بلکه اراده ی بیگانگان است که می تواند باعث تغییر شود.

زیرا فکر می کنیم که نه اراده ی ما مردم، بلکه اراده ی بیگانگان است که می تواند باعث تغییر شود.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا فکر می‌کنیم که تغییر شدنی نیست.

زیرا فکر می‌کنیم که تغییر شدنی نیست.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا به قدرت جمعی خود پی نبرده ایم.

زیرا به قدرت جمعی خود پی نبرده ایم.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا جدا جدا هستیم و پراکنده.

زیرا جدا جدا هستیم و پراکنده.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا ترس داریم.

زیرا ترس داریم.