Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درباره ی خودسازماندهی

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند. میان خود تقسیم کار می کنند و سپس با هماهنگی شروع به اجرای تصمیمات می کنند.

در جمع خودسازمان یافته اعضا منتظر نیروی بیرونی نیستند

در جمع خودسازمان یافته اعضا منتظر نیروی بیرونی نیستند تا آنها را به کار منظم و برنامه دار بکشاند، خود اقدام به برنامه ریزی، تقسیم کار و اجرا می پردازند.

خودرهاگران: مبارزه برای کسب آزادی دانش خود را دارد.

آرزوی آزادی باید در قامت سازمان یافته ی خود بروز کند. هر که آزادی می خواهد باید سازماندهی کند. می توان با آرزوی آزادی مرد اما به آن دست نیافت، اگر سازماندهی برای دستیابی به آن نباشد.

خودرهاگران: سازماندهی یعنی کار منظم و هدفمند جمعی

اگر هر یک در محله و دانشگاه و اداره و کارخانه ی خود اقدام به کار جمعی کنیم پایه های سازماندهی اجتماعی شکل می گیرد. باید از آن جا که هستیم و با آنان که هر روز سروکار داریم شروع کنیم.