Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

۱۶ آذر: روز دفاع از استقلال و حرمت دانشگاه

تعداد دانشجویان کشور نزدیک به ۴ میلیون نفر است. این یعنی یک پتانسیل بی مانند که نیاز به عنصر سازماندهی دارد. خودسازماندهی دانشجویی را بیاموزیم و به کار گیریم.

۱۶ آذر – فرصتی دیگر: از حالا به فکر سازماندهی باشیم

۱۶ آذر
فرصتی دیگر
از حالا به فکر سازماندهی باشیم

شانزده آذر: فرصتی دوباره

۱۶ آذر امسال نیز فرصتی دوباره است تا دانشگاه، طبیعت غیرقابل گریزش را نشان دهد و کم و بیش نشان خواهد داد اما در این مسیر با موانعی روبروست که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

پیشکش به دانشجویان آگاه ودلاور بمناسب ۱۶ آذر روز دانشجو

ای مردم آزاده ء کشوربشتابید /
دررزمگه شانزده آذر” بشتابید

خودرهاگران: طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران از کلیه دانشجویان مبارز دعوت می کند تا طرح ایجاد «شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا) را به درون دانشگاه ها و به میان دانشجویان ببرند و در باره ی آن به بحث و تبادل نظر بپردازند

پیش به سوی ایجاد شبکه ی سراسری دانشجویان ایران (شسدا)

کمیته ی دانشجویی سازمان خودرهاگران به طرح این پیشنهاد اکتفاء کرده و اجرای آن را به ابتکار و همت دانشجویان واگذار می کند. اما بدیهی است که ما برای تحقق این طرح در خدمت دانشجویان فعال و کنشگر خواهیم بود.

خودرهاگران: روز ۱۶ آذر اعتصاب سراسری در دانشگاه هاست

با تشکیل تیم های پنج نفره آماده شویم که برای بنزین، ۱۶ آذر و عاشورا از حالا کار جمعی را تمرین کرده و برای اقدامات مشترک تمرین کرده و آمادگی کسب کنیم

پیش به سوی ایجاد شبکه ی هماهنگی دانشجویان ایران

سازمان خودرهاگران ضمن اعلام آمادگی خود برای یاری رسانی به این طرح و دعوت از سایر تشکل های سیاسی به حمایت از آن، این مهم را در حوزه ی اراده، ابتکار و اختیار دانشجویان دانسته و بر این باور است که با همت دانشجویان مبارز و فعال این شبکه می تواند شکل گیرد و عمل کند.