Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۰ فروردین ۱۳۹۸پخش زنده رادیو اتحاد
19 April 2019 /  جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

تا قدرت اجتماعی در جامعه نباشد، قدرت سیاسی ابزار استقرار دیکتاتوری است، یکی بعد از دیگری.مطالب مرتبط
ارسال نظر